18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Xóa Chữ ký số hết hạn

XÓA CHỮ KÝ SỐ HẾT HẠN
Sau khi cấp bù thời gian sử dụng Chữ ký số của Quý khách, trên token của Quý khách có thể tồn tại các Chữ ký số đã hết hạn (chữ ký số có thời hạn sử dụng <= 20/10/2015). Để thuận tiện cho việc sử dụng chữ ký số, tránh việc chọn nhầm Chữ ký số không còn hiệu lực, Viettel cung cấp tính năng xóa Chữ ký số. Quý khách thực hiện như sau:
Chọn Chữ ký số muốn xóa